Algemene Voorwaarden

H.V.G. Bouw werkt op basis van algemeen aanvaarde leveringsvoorwaarden: zie hieronder. Deze voorwaarden zijn aanvullend op de bepalingen in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Samen bieden deze aan klant en H.V.G. Bouw een degelijk juridisch vangnet. Dit vangnet zal alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden, want tevredenheid van de klant en nakomen van afspraken staan voorop bij H.V.G. Bouw.


Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden H.V.G. BOUW HARMELEN Gevestigd te Kastanjelaan 49, 3481 XG Harmelen 

I. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Bouwbedrijf H.V.G. BOUW HARMELEN- en haar wederpartij – hierna te noemen “de opdrachtgever” -, alsmede de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. Voor zover in deze voorwaarden, resp. de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen H.V.G. BOUWen de opdrachtgever bepaalde onderwerpen niet zijn geregeld zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV) van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de UAV en/of deze voorwaarden, de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen H.V.G. BOUW en de opdrachtgever, prevaleren deze voorwaarden.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen H.V.G. BOUW en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan H.V.G. BOUW zodat een schriftelijke bevestiging door H.V.G. BOUW niet (alsnog) noodzakelijk is.

II. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van H.V.G. BOUW zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, enz., mag H.V.G. BOUW uitgaan van de juistheid daarvan. H.V.G. BOUW is niet gebonden aan enige toezegging, tenzij deze schriftelijk door haar is bevestigd. H.V.G. BOUW acht zich niet gebonden aan de inhoud van folders en ander drukwerk, tenzij hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.2. H.V.G. BOUW is gerechtigd om, indien de opdracht of uitvoering van de werkzaamheden niet aan haar wordt verleend, alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die zij heeft moeten maken om haar aanbieding op te stellen en/of te verstrekken, in rekening te brengen aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3. De opgegeven prijzen gelden voor levering af werkplaats of fabriek, inclusief omzetbelasting.

III. Overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer H.V.G. BOUW de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, dan wel heeft bevestigd en de opdrachtgever deze schriftelijke aanvaarding of bevestiging voor akkoord getekend aan H.V.G. BOUW heeft geretourneerd. De opdrachtbevestiging of het aanbod van H.V.G. BOUW wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van ontvangst van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende en aan H.V.G. BOUW geretourneerde bevestiging.

3.2. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van H.V.G. BOUW binden deze laatste niet, voor zover zij niet schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. Als personeelsleden van H.V.G. BOUW zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen deel uitmaken van de directie van H.V.G. BOUW.

IV. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de vergunningen, ontheffingen en overige van overheidswege voorgeschreven beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig verkregen zijn.

4.2. In de overeengekomen prijs is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld):
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stucadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of op het elektriciteitsnet; 
b. de meerdere hulp bij het versjouwen van die delen die niet door H.V.G. BOUW zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels; 
c. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken; 
d. de extra kosten van afvoer samenhangend met de aard van het af te voeren materiaal, zoals in geval van gevaarlijke bouwstoffen en/of chemisch afval.

V. Montage en vervoer

5.1. Montage blijft beperkt tot door H.V.G. BOUW geleverd materiaal en/of materiaal dat bij de opdracht is inbegrepen. Voor buiten de opdracht vallend montagewerk of montage door derden is H.V.G. BOUW niet aansprakelijk.

5.2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat H.V.G. BOUW haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient de opdrachtgever onder meer voor eigen rekening en risico de aanwezigheid van gas, water en elektriciteit te verzorgen in de ruimte waarin de werkzaamheden worden verricht, alsmede de verwarming van de ruimte of de mogelijkheid daartoe, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. De opdrachtgever verzorgt voor eigen rekening en risico de aanwezigheid van geschikte behuizing, sanitaire voorzieningen en overige krachtens de ARBO-wetgeving vereiste voorzieningen voor het personeel van H.V.G. BOUW, alsmede op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen. H.V.G. BOUW zal voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van de eventueel op het werk aanwezige lieren en bouwliften met bediening.

5.3. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van H.V.G. BOUW niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is H.V.G. BOUW gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

5.4. Alle eventuele onvoorziene kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, in het bijzonder: a. kosten ontstaan doordat de montage niet tijdens kantooruren kan geschieden; b. reis- en verblijfkosten voor zover niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen.

5.5. H.V.G. BOUW draagt zorg voor vervoer en/of verzending van de produkten. Het vervoersrisico is dientengevolge voor H.V.G. BOUW. Indien H.V.G. BOUW niet zorg draagt voor vervoer, dan wordt het aannemen der goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu beschouwd als het bewijs dat de goederen in goede staat waren. Alsdan reizen de goederen voor risico van de opdrachtgever, zowel bij franco leveringen als bij niet franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het aannemen der goederen door de opdrachtgever zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu wordt beschouwd als bewijs dat de goederen in goede staat waren bij aflevering.

5.6. Indien H.V.G. BOUW geen beroep toekomt op het voorgaande lid, is H.V.G. BOUW nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de opdrachtgever haar vordering op de vervoerder dan wel de verzekeraar aan de opdrachtgever overdragen.

VI. Leverings-/uitvoeringstermijnen en overmacht

6.1. Wanneer de door H.V.G. BOUW geleverde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de opdrachtgever niet zijn afgenomen of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van de opdrachtgever en worden zij voor zijn rekening en risico opgeslagen.

6.2. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van H.V.G. BOUW kan worden gevergd, heeft H.V.G. BOUW het recht, zulks uitsluitend te harer keuze, te vorderen dat: a. indien mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn, ofwel; b. de uitvoeringstermijn wordt verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de hierboven bedoelde omstandigheden.

6.3. Onder de hierboven in lid 3 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, stakingen of werkonderbrekingen en het geval dat H.V.G. BOUW door personeel en materiaal – al dan niet afkomstig van derden – waarvan H.V.G. BOUW zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, ongeacht de reden daartoe, niet tot uitvoering in staat wordt gesteld.

6.4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van aan H.V.G. BOUW bij het aangaan ervan onbekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft H.V.G. BOUW het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering wel mogelijk zal zijn.

6.5. Mocht de hierboven in lid 1 genoemde verlenging van de uitvoeringstermijn naar het oordeel van H.V.G. BOUW meer gaan belopen dan drie maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk zijn, dan is H.V.G. BOUW gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de opdrachtgever een evenredig deel van de totaalprijs verschuldigd zijn.

VII. Oplevering

7.1. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd: a. indien H.V.G. BOUW hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, of; b. acht dagen na dat H.V.G. BOUW schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen, of; c. bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

7.2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen na oplevering kunnen worden hersteld zullen de oplevering niet in de weg staan. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

7.3. Indien enig onderdeel buiten de schuld van H.V.G. BOUW niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermede zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

VIII. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1. De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door H.V.G. BOUW geleverde of nog te leveren zaken. H.V.G. BOUW blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de opdrachtgever deze zaken, alsmede de reeds verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze en soortgelijke overeenkomsten met H.V.G. BOUW niet betaald heeft en zolang de opdrachtgever vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

8.2. De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd de door H.V.G. BOUW geleverde zaken in eigendom (tot zekerheid) over te dragen of hierop een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegen derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van H.V.G. BOUW te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.

8.3. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens H.V.G. BOUW niet nakomt, is deze zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De opdrachtgever machtigt H.V.G. BOUW de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

8.4. H.V.G. BOUW verschaft aan de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken, onder voorbehoud van pandrecht van H.V.G. BOUW ten behoeve van andere aanspraken die H.V.G. BOUW op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van H.V.G. BOUW zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

IX. Adviezen, ontwerpen en materialen

9.1. Door H.V.G. BOUW verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

9.2. H.V.G. BOUW aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de functionele geschiktheid van de door hem voorgeschreven materialen. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de opdrachtgever is bestemd.

9.3. Voor de door H.V.G. BOUW zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de verantwoordelijkheid op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de garantiebepalingen.

9.4. In geval van opdracht neemt H.V.G. BOUW bij ontwerpen die niet door of namens hem zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de opdrachtgever zijn voorgeschreven. De opdrachtgever is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. -De hieraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan de opdrachtgever zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.

9.5. Wenst de opdrachtgever bij de opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte ontwerp aan H.V.G. BOUW over te dragen, dan behoeft deze die verantwoordelijkheid niet te aanvaarden. Aan H.V.G. BOUW dient voldoende tijd te worden gelaten om over deze overdracht een beslissing te nemen. H.V.G. BOUW dient daarbij de gelegenheid te hebben het gehele ontwerp te bestuderen en na te rekenen en daartoe dient de opdrachtgever haar alle gegevens en bescheiden die daartoe noodzakelijk of dienstig zijn te verstrekken.

9.6. Van H.V.G. BOUW kan niet worden gevergd dat zij het in lid 5 genoemde onderzoek kosteloos verricht, tenzij reeds uit de aanvraag is gebleken dat de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op H.V.G. BOUW wil overdragen.

9.7. H.V.G. BOUW aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

X. Betaling

10.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen worden vermeld in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Bij gebreke van specifieke condities gelden de volgende condities: – alle betalingen aan H.V.G. BOUW dienen te worden voldaan contant of binnen 30 dagen na factuurdatum; – indien de opdrachtgever consument is of als consument te beschouwen valt, dient betaling aan H.V.G. BOUW binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden en gelden bij gebreke van specifieke condities voorts de volgende voorwaarden: a. de opdrachtgever betaalt 33 % van de overeengekomen prijs bij opdracht; b. de opdrachtgever betaalt de resterende 67 % bij levering.

10.2. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan.

10.3. H.V.G. BOUW is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

10.4. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever in verzuim en is H.V.G. BOUW bevoegd alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden te staken, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

10.5. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan H.V.G. BOUW over het aan haar verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente bedraagt 6 % cumulatief voor iedere periode van 30 dagen of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is geweest. H.V.G. BOUW is voorts gerechtigd om alle kosten in rekening te brengen die moeten worden gemaakt om invordering van de verschuldigde gelden te waarborgen, waaronder alle gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van f. 300,00 per geval/factuur.

10.6. Betaling dient te geschieden ten kantore van H.V.G. BOUW.

10.7. Onkosten voor rekening van H.V.G. BOUW die zijn voorgeschoten door de opdrachtgever worden verrekend bij de betaling van de laatste termijn van de overeengekomen prijs.

10.8. De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, of wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

XI. Wijziging en meerwerk

11.1. Wijziging van een overeenkomst behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van H.V.G. BOUW. Indien de opdrachtgever een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, dan is de opdrachtgever gehouden alle schade en kosten voortvloeiend uit deze wijziging aan H.V.G. BOUW te vergoeden.

11.2. Indien H.V.G. BOUW op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van H.V.G. BOUW. H.V.G. BOUW is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan van de opdrachtgever verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

11.3. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het tweede lid van dit artikel het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de dienstverlening alsmede de wederzijdse verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en H.V.G. BOUW kunnen worden beïnvloed.

11.4. H.V.G. BOUW is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te verhogen. Zij zal opdrachtgever van de prijsverhoging schriftelijk in kennis stellen. Indien de prijsverhoging plaatsheeft binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst tussen H.V.G. BOUW en opdrachtgever, heeft opdrachtgever gedurende één week na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van H.V.G. BOUW het recht de overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de voorgenomen prijs- of tariefaanpassing in werking treedt. Het recht op ontbinding heeft Opdrachtgever niet indien de prijsverhoging minder dan 2% bedraagt, dan wel indien deze verplicht is gesteld op grond van een wettelijke bepaling.

XII. Garantie

12.1. H.V.G. BOUW staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover H.V.G. BOUW vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door haar voor alle delen die gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen worden geleverd. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdracht bestond uit het bewerken van een door de opdrachtgever toegeleverd materiaal, staat H.V.G. BOUW in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien binnen drie maanden na levering blijkt dat de bewerking ondeugdelijk was, zal H.V.G. BOUW te harer keuze de bewerking opnieuw uitvoeren, mits de opdrachtgever nieuw materiaal toelevert, het gebrek herstellen of de opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

12.2. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft H.V.G. BOUW het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak de opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren/het werk te herstellen, dan wel tot herlevering of herbewerking van de zaak of het werk over te gaan.

12.3. De opdrachtgever dient te allen tijde H.V.G. BOUW de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

12.4. Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, vallen niet onder de garantie. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Indien de fabriek geen garantie verstrekt, dan wordt door H.V.G. BOUW eveneens geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor zaken die (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering, of zaken die niet door H.V.G. BOUW zijn gemonteerd en/of door haar zijn geleverd.

12.5. De hierboven bedoelde garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens H.V.G. BOUW heeft voldaan.

XIII. Aansprakelijkheid

13.1. H.V.G. BOUW is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie -, door welke oorzaak ook ontstaan of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, behoudens voor zover deze is ontstaan door opzet of grove schuld van H.V.G. BOUW en behoudens voor zover de aansprakelijkheid van H.V.G. BOUW wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. In het laatste geval geldt de uitkering van deze verzekering als enige en algehele schadevergoeding.

13.2. Indien de aanvang en de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

13.3. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in de door hem ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens.

13.4. De opdrachtgever vrijwaart H.V.G. BOUW voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van de opdrachtgever, met inbegrip van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, tenzij de door de opdrachtgever verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van H.V.G. BOUW.

XV. Reclamaties en klachten

15.1. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij H.V.G. BOUW terzake schriftelijk heeft geprotesteerd, hij H.V.G. BOUW niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

15.2. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 8 dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak of, indien nog niet op- of afgeleverd is, binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt, waarbij hij aan H.V.G. BOUW schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

15.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

XVI. Ontbinding

16.1. In geval van verzuim van de opdrachtgever van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal H.V.G. BOUW naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van H.V.G. BOUW op schadevergoeding, terwijl H.V.G. BOUW alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de opdrachtgever lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan H.V.G. BOUW verschuldigde tot gevolg.

16.2. In afwijking van het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is H.V.G. BOUW gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surséance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.

16.3. Indien H.V.G. BOUW op het moment van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde ontbinding reeds prestaties heeft geleverd ten behoeve van de opdrachtgever en ter uitvoering van de overeenkomst, is zij gerechtigd de reeds geleverde c.q. de leverbare prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Vóór de ontbinding van de overeenkomst gefactureerde bedragen in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds verricht of geleverd is, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

XVII. Toepasselijk recht

17.1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van de met H.V.G. BOUW gesloten overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarmede samenhangen, zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact op nemen met de Directie van Bouwbedrijf H.V.G. BOUW – Harmelen: Telefoonnummer: 0348-441161 Faxnummer: 0348-441135 Email: mail@hvgbouw.nl Web: www.hvgbouw.nl Adres: Kastanjelaan 49 te Harmelen Postcode: 3481 XG

Close Menu